BenFleuri

Voor 12.00 besteld, dezelfde dag bezorgd

Versgarantie van zeven dagen

€ 4,50 verzendkosten voor bezorging in Hoogeveen

€ 5,95,- verzendkosten voor bezorging door heel Nederland

Introductie

De algemene voorwaarden voor de webshop van BenFleuri zijn tot stand gekomen in overleg met De Goede Huisvader Webhosting en gebaseerd op de gangbare voorwaarden voor webshops in Nederland. Waar noodzakelijk zijn de voorwaarden specifiek toegespitst op de sector waarin BenFleuri actief is. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in mei 2021 en geldig zolang er geen nieuwe versie is gepubliceerd via de website. Controleer via www.benfleuri.nl/klantenservice/algemene-voorwaarden welke versie de meest actuele is.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst
  Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd
  De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument
  De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag
  Kalenderdag;
 5. Digitale inhoud
  Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst
  Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager
  Ieder hulpmiddel, e-mail inbegrepen, dat de consument of ondernemer in staat kan stellen om informatie die persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die de toekomstige raadpleging of het gebruik ervan gedurende een bepaalde periode afstemt op het doel waarvoor de informatie bestemd is en deze ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk moet maken.
 8. Herroepingsrecht
  De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer
  De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand
  Een overeenkomst die tussen de ondernemer en consument wordt afgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Modelformulier voor herroeping
  Zie hiervoor bijlage 1 van de algemene voorwaarden. Het betreft een Europees model voor herroeping.
 12. Techniek voor communicatie op afstand
  Een middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, maar ook voor het communiceren over producten, order status en aanverwante zaken die gerelateerd zijn aan de webshop. Hiervoor hoeven de consument en de ondernemer niet in dezelfde ruimte aanwezig te zijn.

Artikel 2 - De ondernemer (identiteit)

In deze algemene voorwaarden is de ondernemer:

De activiteiten als ondernemer op basis van deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en webshop welke aangeboden wordt via www.benfleuri.nl of benfleuri.nl.

Contactopties

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Heeft het aanbod een beperkte geldigheidsduur of zijn er voorwaarden van toepassing, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het aanvaarden van de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde (betalings)voorwaarden.
 2. Zodra de consument via een elektronische bevestiging het aanbod aanvaard heeft volgt een bevestiging door de ondernemer. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd is, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Komt de overeenkomst elektronisch tot stand, dan zorgt de ondernemer voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Wanneer de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand een afweging maken of de overeenkomst realistisch is. Mocht de ondernemer overtuigd zijn, op basis van deze gegevens, dat er geen sprake kan zijn van een verantwoorde koopovereenkomst, dan kan deze niet aangegaan worden. De ondernemer is dan gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoer ervan bijzondere of aanvullende voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke vermelding geven van welke zaken uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  3. De informatie over garanties en eventuele services na aankoop te verstrekken.
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen op de producten en de kosten voor verzending / levering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  5. De vereisten voor het opzeggen van een overeenkomst, wanneer de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of deze van onbepaalde duur is.
  6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht voor producten is van toepassing, zij het in aangepaste vorm op basis van het geboden aanbod via de webshop van BenFleuri.

 1. Er geldt een standaard wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarin de koopovereenkomst ontbonden kan worden. Het is niet noodzakelijk om of geen verplichting voor de consument om een reden te benoemen. Wel kan hiernaar gevraagd worden door de ondernemer. Dit helpt de ondernemer bij het verbeteren van de producten/dienstverlening.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product ontvangen heeft of:
  1. Wanneer de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, het laatste product in ontvangst genomen heeft. De ondernemer mag na de consument vooraf geïnformeerd te hebben voorafgaand aan het bestelproces of via een andere duidelijke manier, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. Bestaat de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of ene door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  3. Is er sprake van een overeenkomst voor regelmatige levering van producten (abonnementen) voor een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Omdat er sprake is van een assortiment van producten waarvan sommige producten een beperkte(re) houdbaarheid hebben, wordt afgeweken van de geldende wettelijke bepalingen op het gebied van bedenktermijn.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de periode van bedenktijd zal door de consument zorgvuldig omgegaan worden met het product en de verpakking ervan. Het product zal slechts uitgepakt of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dit in de winkel plaats zou vinden.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan beschreven in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product wanneer de ondernemer hem niet voor of ij het sluiten van de overeenkomst alle verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, indien van toepassing.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan wordt dit gemeld binnen de bedenktermijn via een modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel als mogelijk, maar wel binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de lid 1 benoemde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan een (gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet wanneer de ondernemer het aanbod deed om het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen wanneer het product is teruggestuurd voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Het product wordt teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs in originele staat en verpakking. Dit conform de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Uitgesloten hiervan zijn bloemen en bloemstukken.
 4. Het risico en de bewijslast voor een correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht richt te allen tijde bij de consument.
 5. De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de consument, tenzij anders is vermeld door de ondernemer.
 6. Wanneer gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Dit heeft alleen betrekking op de levering van producten die vallen onder het herroepingsrecht van niet-verse of beperkt houdbare producten.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Omdat de ondernemer een mogelijkheid aanbiedt voor het elektronisch doorgeven van herroeping door de consument, zal de bevestiging van de ontvangst ervan onverwijld plaatsvinden via een (automatische) ontvangstbevestiging.
 2. Vindt de herroeping plaats via het modelformulier van de algemene voorwaarden (bijlage 1), dan zal de ondernemer de bevestiging van ontvangst schriftelijk versturen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De ondernemer vergoed alle betalingen van de consument, inclusief de eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product – exclusief de kosten voor de niet herroepbare verse- of beperkt houdbare producten. Deze vergoeding vindt plaats binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt om het product zelf af te halen, mag hij wachten met het terugbetalen tot hij het product ontvangen heeft of tot de consument aangetoond heeft het product te hebben teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. De ondernemer maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de consument gebruikt heeft tijdens het betalen. Tenzij er ingestemd wordt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 5. Heeft de consument gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaard of goedkoopste levering, dan hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor deze duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluitingen herroepingsrecht

Het assortiment in de webshop van BenFleuri bestaat voor een groot deel uit verse producten of producten met een beperkte(re) houdbaarheid. Daarom kan niet voor ieder product een beroep gedaan worden op het herroepingsrecht. De volgende producten zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht:

 1. Producten met een beperkte(re) houdbaarheid (versheid) of een ander natuurlijk verloop van minder dan veertien dagen.
 2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn voor kunnen doen.
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Hieronder wordt verstaan de verkoopmethode waarbij producten of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is om de producten of diensten af te nemen.
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. De uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en
  2. De consument verklaard heeft dat het herroepingsrecht verloren gaat zodra de ondernemer de overeenkomst succesvol heeft afgerond.
 5. Producten of diensten die volgens specificaties van de consument tot stand gekomen zijn, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument en die voor een specifiek doel of een specifiek persoon bestemd zijn.
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering verbroken is.
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Versgarantie

BenFleuri geeft voor de beperkt houdbare producten een versgarantie af van zeven dagen. Mocht gedurende deze periode blijken dat het product niet voldoet aan de wens(en), dan kan geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht. Wel is het noodzakelijk om dit te melden bij de ondernemer, zodat beoordeeld kan worden of er vanuit coulance een oplossing gevonden kan worden. Dit is echter geen verplichting van de ondernemer.

Artikel 11 - Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, met uitzondering van, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Alle prijzen en de prijzen in het aanbod worden vermeld inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat garant dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden als de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar gemaakt heeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een factuuradres en een leveringsadres.
 3. Met het in acht nemen van hetgeen hierover is vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden van BenFleuri, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn overeengekomen is. Mocht de bezorging vertraging ondervinden of kan de bestelling niet of slechts ten dele uitgevoerd worden, dan ontvangt de consument hiervan uiterlijk dertig dagen nadat de bestelling geplaatst is een bericht. De consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding volgens, in overeenstemming met het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen, met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
 2. De consument kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld leveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met een inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
 3. De consument kan in de volgende leden genoemde overeenkomsten:
  1. Te alle tijden opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.
  2. Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.
  3. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld leveren van producten mag niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld afleveren van producten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst van ten hoogste een maand.

Duur

 1. Heeft een overeenkomst een duur van meer dan een jaar, dan mag de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

Kijk voor de meest actuele betalingsmogelijkheden op de website van BenFleuri. De informatie is te vinden via www.benfleuri.nl/klantenservice/betalen.

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages

Achteraf betalen

Via de webshop is het mogelijk om producten te bestellen en achteraf te betalen. Hiervoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. De administratieve kosten worden vermeerderd met het te betalen factuurbedrag.
  1. De administratieve kosten voor deze betaalmethode bedragen € 2,-
  2. De administratieve kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen (anders dan brieven verzonden door incassobureau’s) bedragen € 7,95 per verzonden bericht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een e-mail of een brief.
 2. De betaling dient uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van de producten verstuurd te zijn.
 3. Indien na zeven werkdagen na de ontvangst van het geleverde product geen betaling is ontvangen, volgt een eerste herinnering. Het openstaande bedrag wordt vermeerderd met de administratiekosten.
 4. Is de betaling na veertien dagen nog niet ontvangen, dan volgt een tweede en laatste herinnering. Ook hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Is de betaling na 21 dagen niet ontvangen, dan wordt deze overgedragen aan een incassobureau. De vermeerdering met wettelijke incassokosten is voor rekening van de consument.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een duidelijk bekendgemaakte klachtenregeling. De klacht wordt op basis van deze regeling afgehandeld.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop (postbus 90600, 2509LP Den Haag – sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen wanneer de consument de klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer voorgelegd heeft.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil ontstaan is, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt te worden.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de commissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dit wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk uit moeten spreken of er akkoord gegeven wordt voor de behandeling door de commissie of dat het geschil voorgelegd wordt aan een daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen deze termijn, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De uitspraak van de Geschillencommissie komt tot stand op basis van het reglement van de commissie, welke te vinden is via www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is

Artikel 18 - Aanvullingen en wijzigingen

 1. Aanvullingen en afwijkingen van de algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wanneer de algemene voorwaarden wijzigen, dan zal dit medegedeeld worden via de pagina www.benfleuri.nl/klantenservice/algemene-voorwaarden. Deze wijzigingen hebben geen invloed op al lopende bestellingen.

Bijlage 1 - Modellformulier herroeping

Let op: de informatie in deze bijlage is van toepassing wanneer er niet gekozen wordt om via het standaard meldingsformulier op de website gebruik te maken van het herroepingsrecht. Het meldingsformulier op de website is te vinden via deze link.

 

 

AanBen Fleuri
De Wielewaal 14

7905GZ Hoogeveen

Geachte heer, mevrouw,

Ik/Wij deel/delen u mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten

heroept/herroepen.

Besteld op:
Ontvangen op:

Naam
Adres

Handtekening

 

 

Winkelwagen
BenFleuri